博电竞怎么样 www.765.me 一定发 www.amg138.com 彩中彩 欧洲赔率 云顶集團

栏目导航

偃师新闻

地舆成就也天然提拔

点击率:    发布时间 : 2019-09-14

  爱问共享材料具有大量关于清·汤文璐《诗韵合璧》,上海书店出书社,1982年05月第1版.pdf的适用类文档材料,所有文档由出名合做机构以及专业做者供给,线上总材料跨越两个亿,满脚您的需求。

  *若人发觉爱问平台上用户上传内容了其做品的消息收集权等权益时,请按照平台侵权处置要求书面通知爱问!

  中考地舆成就的提拔是从打根本做起,无论是初一地舆仍是初二地舆,亦或是初三地舆总复习,只需认实看待,做好地舆复习,地舆进修效率高,地舆成就也天然提拔。

  GeneralInformation书名=未定名图书做者=页数=SS号=出书日期=封面书名版权媒介目次二冬三江时本做通阳案江阳之通亦韵补然唐人多用之不为无见四支古通微齐佳?○时本做通微齐转佳?五微六鱼古通虞○时本同○钱塘柴氏做通虞尤盖据古词日出东南隅有楼字不字也七虞八齐九佳十?十一实古通文元寒删先○时本做通庚青蒸侵转文元案实文元寒删先六韵通转见郑庠本杜韩白柳诸诗皆然从无通庚青等韵者毛氏通韵同十二文十三元十四寒十五删◎下平声卷二一先古韵通详实○时本做通盐咸转寒删?说不成从二萧古通肴豪○时本同三肴四豪五歌六麻七阳无通○诸本做通江转庚案江韵字旁皆从东冬故欠亨阳然邵本叶音收江庚字颇广毛氏通韵做东冬江阳庚青蒸七韵一通转取郑庠六部协音之说合且韩诗此日脚可惜?通用七韵似非叶音邵本实文六韵从郑庠而东冬江阳七韵一部独有异同亦未详其故八庚通青蒸欠亨实文诸本做通实转阳九青十蒸十一尤无通○案尤韵字旁如区娄之类皆同虞似取东江同例故柴氏本毛本皆做通十二侵通覃盐咸○时本做通实案侵覃盐咸四韵自相通而欠亨他韵说本郑庠唐人用者比无通实者且诸本覃韵注通删盐韵注通先咸韵注通删先纷杂无绪不成据依十三覃十四盐十五咸◎上声卷三一董古通肿讲○时本做通肿转讲二肿三讲四纸古通尾荠蟹贿○时本做通尾荠贿转蟹五尾六语古通麌诸本同七麌八荠九蟹十贿十一轸古通吻阮旱潸铣○时本做通梗迥寝转吻十二吻十三阮十四旱十五潸十六铣十七筱古通巧皓○时本同十八巧十九皓二十哿古通马○诸本做转马二十一马二十二养无通○诸本做通讲二十三梗古通迥○诸本做通轸二十四迥二十五有通无二十六寝寝感俭豏通二十七感二十八俭一十九豏◎去声卷四一送古通宋绛○时本做通宋转绛二宋三绛四置古通未霁泰卦队○时本做通未霁队转泰卦五未六御古通遇时本同七遇八霁九泰十卦十一队十二震古通问愿翰谏霰○时本做通敬径沁转问十三问十四愿十五翰十六谏十七霰十八啸古通效号○时本同十九效二十号二十一个古通祃时本同二十二祃十三漾无通○诸本做通绛二十四敬二十五径二十六宥无通○时本有做通沁者二十七沁古通勘艳?时本做通震二十八勘时本做通翰二十九艳时本做通霰三十?时本做通谏◎入声卷五一屋古通沃觉○时本做通沃转觉二沃三觉四质质物月曷黠屑六韵通○时本做通职缉转物五物六月七曷八黠九屑十药无通○诸本做通觉十一陌古通锡职○时本通月十二锡十三职十四缉古通合叶洽十五六叶十七洽封面�书名�版权�媒介�目次�二冬�三江时本做通阳案江阳之通亦韵补然唐人多用之不为无见�四支古通微齐佳?○时本做通微齐转佳?�五微�六鱼古通虞○时本同○钱塘柴氏做通虞尤盖据古词日出东南隅有楼字不字也�七虞�八齐�九佳�十?�十一实古通文元寒删先○时本做通庚青蒸侵转文元案实文元寒删先六韵通转见郑庠本杜韩白柳诸诗皆然从无通庚青等韵者毛氏通韵同�十二文�十三元�十四寒�十五删�◎下平声卷二一先古韵通详实○时本做通盐咸转寒删?说不成从�二萧古通肴豪○时本同�三肴�四豪�五歌�六麻�七阳无通○诸本做通江转庚案江韵字旁皆从东冬故欠亨阳然邵本叶音收江庚字颇广毛氏通韵做东冬江阳庚青蒸七韵一通转取郑庠六部协音之说合且韩诗此日脚可惜?通用七韵似非叶音邵本实文六韵从郑庠而东冬江阳七韵一部独有异同亦未详其故�八庚通青蒸欠亨实文诸本做通实转阳�九青�十蒸�十一尤无通○案尤韵字旁如区娄之类皆同虞似取东江同例故柴氏本毛本皆做通�十二侵通覃盐咸○时本做通实案侵覃盐咸四韵自相通而欠亨他韵说本郑庠唐人用者比无通实者且诸本覃韵注通删盐韵注通先咸韵注通删先纷杂无绪不成据依�十三覃�十四盐�十五咸�◎上声卷三一董古通肿讲○时本做通肿转讲�二肿�三讲�四纸古通尾荠蟹贿○时本做通尾荠贿转蟹�五尾�六语古通麌诸本同�七麌�八荠�九蟹�十贿�十一轸古通吻阮旱潸铣○时本做通梗迥寝转吻�十二吻�十三阮�十四旱�十五潸�十六铣�十七筱古通巧皓○时本同�十八巧�十九皓�二十哿古通马○诸本做转马�二十一马�二十二养无通○诸本做通讲�二十三梗古通迥○诸本做通轸�二十四迥�二十五有通无�二十六寝寝感俭豏通�二十七感�二十八俭�一十九豏�◎去声卷四一送古通宋绛○时本做通宋转绛�二宋�三绛�四置古通未霁泰卦队○时本做通未霁队转泰卦�五未�六御古通遇时本同�七遇�八霁�九泰�十卦�十一队�十二震古通问愿翰谏霰○时本做通敬径沁转问�十三问�十四愿�十五翰�十六谏�十七霰�十八啸古通效号○时本同�十九效�二十号�二十一个古通祃时本同�二十二祃�十三漾无通○诸本做通绛�二十四敬�二十五径�二十六宥无通○时本有做通沁者�二十七沁古通勘艳?时本做通震�二十八勘时本做通翰二十九艳时本做通霰�三十?时本做通谏�◎入声卷五一屋古通沃觉○时本做通沃转觉�二沃�三觉�四质质物月曷黠屑六韵通○时本做通职缉转物�五物�六月�七曷�八黠�九屑�十药无通○诸本做通觉�十一陌古通锡职○时本通月�十二锡�十三职�十四缉古通合叶洽�十五合�十六叶�十七洽�